Aangekocht: Duke Ellingtonstraat 15 - 1066 GE in Amsterdam
Aangekocht Duke Ellingtonstraat 15 - 1066 GE in Amsterdam
Aangekocht: Bos en Lommerplantsoen 105-N - 1055 AA in Amsterdam
Aangekocht Bos en Lommerplantsoen 105-N - 1055 AA in Amsterdam
Aangekocht:  Pallasstraat 32
Aangekocht Pallasstraat 32
Aangekocht: Smitswei 3 9287 NE  Twijzelerheide
Aangekocht Smitswei 3 9287 NE Twijzelerheide